Power to your satellites

“Satellite power is precious”